حل فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

فعالیت صفحه 138 ریاضی ششم دبستان در فصل 7 این کتاب قرار دارد و راه حل آن به شرح زیر است:

۱- فرش فروشی برای محاسبه‌ی قیمت یک فرش دست باف ابتدا مساحت فرش را با اندازه گیری طول و عرض آن حساب کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر ۲۹۳ = عرضمتر ۴۱۲ = ارتفاع

= ۲۹۳ × ۴۱۲ = مساحت فرشمتر مربع ۱۲۰۷۱۶

او مقدار تقریبی مساحت را به روش قطع کردن و با تقریب کمتر از ۰۰۱ به دست آورد.

۱۲۰۷ ≈ ۱۲۰۷۱۶

اکنون شما اختلاف بین مقدار واقعی و مقدار تقریبی مساحت فرش را به دست آورید.

۰۰۰۱۶ = ۱۲۰۷ – ۱۲۰۷۱۶

۲- نجاری برای محاسبه‌ی مساحت یک ورق نئوپان مستطیلی شکل به صورت زیر عمل کرد. محاسبات او را کامل کنید.

متر ۱۷۱ = عرضمتر ۳۴۶ = ارتفاع

او ابتدا طول و عرض ورق نئوپان را با تقریب کمتر از ۰۱ به روش قطع کردن به دست آورد.

همچنین می توانید به جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم و جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم مراجعه کنید.