جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

در این پست جواب کار در کلاس صفحه 138 ریاضی ششم را خواهید یافت.

۱- قطر یک سکه‌ی ۲۰۰۰ ریالی را روی خط کش و بدون توجه به میلی مترها بخوانید. چند سانتی متر است؟

پاسخ : تقریبا ۱ سانتی متر

۲- قطر همان سکه را با سانتی متر و میلی متر بخوانید. چقدر است؟

پاسخ : ۱ سانتی متر و ۵ میلی متر.

۳- مانند نمونه دقت اندازه گیری هر یک از ابزارهای اندازه گیری را بنویسید.

الف) خط کش مدرج با سانتی متر و میلی متر شمار با تقریب کمتر از ۰۱ سانتی متر

ب) متر خیاطی که فقط سانتی متر شمار دارد با تقریب کمتر از ۱ سانتی متر

پ) صفحه‌ی کیلومتر شمار خودروبا تقریب کمتر از ۱ کیلومتر

علاوه بر این پست، حل فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم و جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم را نیز مشاهده کنید.