جواب تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم

برای پاسخ به سوال های تمرین صفحه ۱۳۸ ریاضیات ششم دبستان به صورت زیر عمل کنید:

۱- طول و عرض و ارتفاع یک جعبه دستمال کاغذی را با تقریب کمتر از ۱ سانتی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

= ۸ سانتی متر × ۱۱ سانتی متر × ۲۰ سانتی مترسانتی متر مکعب ۱۷۶۰

۲- طول و عرض و ارتفاع یک قوطی کبریت را با تقریب کمتر از ۱ میلی متر اندازه گیری کنید و حجم آن را به دست آورید.

= ۱۵ میلی متر × ۵۳ میلی متر × ۳۵ میلی مترمیلی متر مکعب ۲۷۸۲۵

۳- جرم خودتان و یکی از دوستان یا افراد فامیل را اندازه گیری کنید. مقدار تقریبی عددها را با تقریب کمتر از ۱  کیلوگرم به روش گرد کردن بنویسید.

این سوال به عهده شما می باشد و باید به این صورت عمل کنید : اعداد بین ۲۵ تا ۶۰ کیلوگرم مثلا ۳۷۶ با تقریب ۳۸ کیلوگرم می شود.

همچنین حل فعالیت صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم و جواب کاردرکلاس صفحه ۱۳۸ ریاضی ششم را نگاه کنید.