سلام مفهومش این هست که آن مقدار موجودی را که میخواهیم به…

سلام
مفهومش این هست که آن مقدار موجودی را که میخواهیم به تعداد مساوی تقسیم کنیم کمتراز تعداد افراد یا مخرج هست.
مثال : قرار بوده ۱۰تا مدارا به طور مساوی بین ده نفر تقسیم کنیم اما ۸ تا مداد بیشتر نداریم که به ۸ نفر می رسد.
۱ ۱ ۲ ۳ ۲
_÷ . = _÷ _=__
۳ ۲ ۶ ۶ ۳
به هر نفر دو سوم از موجودی می رسد.