در برنامه ای به نام(انت کفو=تو شایسته ای)..تکریم یک معلم…

در برنامه ای به نام(انت کفو=تو شایسته ای)..تکریم یک معلم در کشور بحرین.. درحالی که معلم حتی نمیداند در ماشینش دوربین کار گذاشته شده….و در یک چهارراه….

مقایسه کنید….