✅خودت را ببخش هم اکنون خود را ببخشید برای گذشته خود را…

✅خودت را ببخش

هم اکنون خود را ببخشید برای گذشته خود را سرزنش نکنید زیرا تمام شده است وبر شما اقتداری ندارد.

بخشیدن خودتان رهایتان می کند وشما را از امراض رهایی می بخشد ذهن را باز میکند ولحظه حال را برایتان خوشایند می سازد. نیازی نیست به چون وچرای بخشیدن بپر دازید فقط بگویید من تورا (خودتان)می بخشم ورهامیکنم.آن گونه که می خواستم نبودی ولی رهایت می کنم.

ودر این لحظه فرآیند بخشش آغاز می شود بعد ازمدتی دیگر از خودتان کینه ندارید از سرزنش خبری نیست باهمین جملاتی که به ذهن ناخودآگاه خود تلقین می کنید .آن وقت است که دیگران را نیز می توانید ببخشید.