کسانیکه اذیتتان کرده‌اند را ببخشید: اینکه دیگران را…

کسانیکه اذیتتان کرده‌اند را ببخشید:
اینکه دیگران را ببخشید
به این معنی نیست که
باز به آنها اعتماد کنید.
فقط نباید وقتتان را برای متنفر شدن
از کسانی که اذیتتان کرده‌اند
تلف کنید، چون باید حسابی
مشغول دوست داشتن کسانی باشید
که دوستتان دارند.
اولین کسی که عذرخواهی می‌کند
همیشه شجاع‌ترین است.
و اولین کسی که می‌بخشد
قوی‌ترین است.
اولین کسی که می‌گذرد
و از ناملایمات عبور می‌کند،
شادترین است.
پس شجاع باشید،
قوی باشید
و شاد و آزاد زندگی کنید.