چند گام بسوی آرامش… در هنگام استرس و یا عصبانیت حتی یکی…

چند گام بسوی آرامش…

در هنگام استرس و یا عصبانیت حتی یکی از این راه‌ها به بهتر شدن حالتان کمک می کند:

– شادی کنید.
– قدم بزنید.
– در مورد چیزی که حالتون رو بهتر می کنه حرف بزنید.
– نفس عمیق بکش
– زودتر بخوابید
– روی چیزهایی تمرکز کنید که میتوانی کنترل‌شون کنی
– خوبی های گذشته رو به یاد بیاورید
– عزیزانت را در آغوش بگیر
– و تا می توانید لبخند بزنید .