‍ تکنیک های رفتار با کودکان: ۱. به کودکان بیاموزید که به…

‍ تکنیک های رفتار با کودکان:

۱. به کودکان بیاموزید که به تلویزیون، رایانه و اسباب بازی وابسته نشوند.

۲. هر بار که برای خرید به بیرون از خانه می روید، برای کودک تان خوراکی و اسباب بازی نخرید.

۳. ارزش پول را برای فرزندتان تشریح کنید.
۴. در صورتی که با خواست کودک تان مخالفت ورزیدید، نظرتان را ساده تشریح کنید.

۵. هنگامی که جواب منفی می دهید، سر حرفتان بایستید. بچه ها فکر می کنند بزرگترها همه چیز را می دانند.

بنابراین وقتی به او می گوییم:

“دست و پا چلفتی! عرضه یک کار کوچک را هم نداری!” یا جمله های شبیه این، او اعتماد به نفس خود را از دست می دهد.

ممکن است در ظاهر با پرخاشگری مخالفت خود را نشان دهد اما ته دل، با ناراحتی این موضوع را می پذیرد، چون شما بزرگتر او هستید و حق با شماست. و او فرد دست و پا چلفتی و… خواهدشد، پس بیایید بیشتر در صحبت کردن بافرزندان دقت کنیم.