تو چند تا از مدارس ژاپن به شیوه بالا ضرب اعداد تدریس و…

تو چند تا از مدارس ژاپن به شیوه بالا ضرب اعداد تدریس و استفاده میشه!
به نظر که آسون و جالب میاد👌