🔸متن نهایی آیین نامه رتبه بندی معلمان 👌البته منتظر نهایی…

🔸متن نهایی آیین نامه رتبه بندی معلمان
👌البته منتظر نهایی شدن و تصویب توسط هیات دولت هستیم.

🟢شاخص های کسب امتیاز

🔹 شایستگی عمومی ۳۰۰ امتیاز
🔹ضمن خدمت ۱۰۰ امتیاز
🔹مدرک تحصیلی ۵ تا ۲۵ امتیاز
🔹سنوات خدمت ۶۵ امتیاز
🔹انطباق مدرک تحصیلی با رشته تدریس ۱۵ امتیاز
🔹مشارکت در سامانه پیشنهادات یا مدیریت دانش ۵۰ امتیاز
🔹عضویت در کارگروه ها و شوراها ۵۰ امتیاز
🔹تدریس در کارگاههای تخصصی ۵۰ امتیاز
🔹پژوهش ۵۰ امتیاز
🔹تولید محتوا ۷۰ امتیاز
🔹کسب رتبه در جشنواره ها و مسابقات ۲۵ امتیاز
🔹ارزشیابی عملکرد سالانه ۶۰ امتیاز
🔹تدریس بیش از ساعات موظف ۴۰ امتیاز
🔹مربی و سرپرست گروه های فرهنگی و ورزشی ۲۰ امتیاز
🔹کسب تقدیرنامه ۱۵ امتیاز
🔹ارزشیابی کیفیت تدریس ۴۵ امتیاز
🔹تالیف کتابهای آموزشی ۲۰ امتیاز

✅امتیازات لازم برای کسب هر رتبه

1⃣ آموزشیار معلم تا ۵۰۰ امتیاز
2⃣ مربی معلم حداقل ۶۰۰ امتیاز
3⃣ استادیار معلم حداقل ۷۰۰ امتیاز
4⃣ دانشیار معلم حداقل ۸۰۰ امتیاز
5⃣ استاد معلم حداقل ۹۰۰ امتیاز