یک معلم در نیوجرسی با مانور هایملیچ دانش آموز کلاس سومی…

یک معلم در نیوجرسی با مانور هایملیچ دانش آموز کلاس سومی را که درب بطری در گلویش گیر کرده بود نجات داد