ای مطلع چشمان تو آغاز غزل ها “گیسوی تو پیچیده ترین “راز…

ای مطلع چشمان تو آغاز غزل ها
“گیسوی تو پیچیده ترین “راز غزل ها

ای سوره‌ی حسن توپراز معجزه‌ی عشق
آیات ِ نگاهت شده اعجاز غزل ها

پرشورترین جلوه ی احساسِ دلِ من
در گستره ی چشم تو پرواز غزل ها

در صبح غزل های تو خورشید دمیده
ای گرمی احساس تو اهواز غزل ها

غیر از توجهان گشته سراسرپرِ اطناب
مضمون تودردل شده ایجاز غزل ها

از نام تو هرواژه به رقص آمده درشعر
ای شاعر پرعشوه ی طنازِ غزل ها

این کشور جان پرشده ازسعدی وحافظ
لب های غزل خوان تو شیراز غزل ها

هرواژه‌ی این شعر زچشم توردیف است
چشمان تو شد قافیه پرداز غزل ها

#دکتر_نصرت_اله_صادقلو
🌸