آری، آن روز چو می‌رفت کسی داشتم آمدنش را باور من…

آری، آن روز چو می‌رفت کسی
داشتم آمدنش را باور
من نمی‌دانستم
معنیِ «هرگز» را
تو چرا بازنگشتی دیگر؟

هوشنگ ابتهاج (سایه)
یاد عزیزان رفته به خیر🖤