دست سازه در رابطه آشنایی با مسیر ،طول ،واحدطول (کیلومتر)…

دست سازه در رابطه آشنایی با مسیر ،طول ،واحدطول (کیلومتر)

گروه دست ورزی تا اندیشه ی نو
خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱