ثابت کردن نظریه گالیله در مورد بی‌اثر بودن جرم ماده در…

ثابت کردن نظریه گالیله در مورد بی‌اثر بودن جرم ماده در شرایط بی‌وزنی پس از چهار قرن!
برخورد همزمان یک توپ و پر پرنده به زمین در شرایط خلا و بی‌وزنی نسبی.

این آزمایش که به «آزمایش برج پیزا گالیله» معروف است، ثابت می‌کند اجسام در شرایط خلاء با سرعت یکسانی سقوط می‌کنند.