#برای آگاهی مخاطبان عزیز قضات ۶۵ میلیون حقوق میگیرن…

#برای آگاهی مخاطبان عزیز

قضات ۶۵ میلیون حقوق میگیرن
اساتید دانشگاه بین ۱۵-۳۵ میلیون
کارمندارن اداره برق بین ۱۷ تا ۴۰ میلیون
اداره گاز بین ۲۰-۳۵ میلیون
امور دارایی بین ۱۵-۳۵ میلیون
پرستاران رسمی بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون
کارمندان دیگر به طور میانگین بین ۱۲-۲۰ میلیون
معلم ۳ میلیون تا ۹ میلیون
مبارک باشه عدالت در پرداخت

———————————————-

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏