‍ ‍ “یادی ازمصدق” مردی که یک عمربرای آزادی نالید ۲۹ اسفند…

‍ ‍ “یادی ازمصدق”
مردی که یک عمربرای آزادی نالید

۲۹ اسفند

‏لحظه تاریخی #ملی_شدن صنعت نفت

“دکتر مصدق در مقابل نماینده بریتانیا”

آنجا که نفع مردم تامین نباشد، نفع افراد تامین نخواهد بود. و همین توجه به افکار بود که وقتی رئیس دولت شدم، چون مسئول نیک و بد مملکت بودم به اطلاع عموم رسانیدم هر انتقادی که جراید نسبت به اعمال من بکنند مورد تعقیب قرار نخواهند گرفت. زیرا آزادی بیان و قلم از این جهت جز ارکان مشروطیت است که مردم را به نیک و بد امور آگاه و به شناسایی افراد هدایت میکنند. اگر بیان آزادی نبود و قلم کار نمیکرد چطور ممکن بود به هویت اشخاص و اعمالشان پی برد و چطور میشد که اعمال متصدیان امور را بررسی کنند و به حالشان معرفت پیدا نمایند.

کسانی که از بیان و قلم هراس کنند و از آن جلوگیری نمایند نه تنها مرتکب عملی میشوند که مخالف قانون اساسی است بلکه خدمت به اجانب و خیانت به وطن مینمایند…

#جامعه_شناسی_نخبه_کشی (خاطرات و تالمات مصدق)
#علی_رضا‌قلی