‍ سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد چمن ز لطف هوا نکته…

‍ سپیده‌دم که صبا بوی لطف جان گیرد
چمن ز لطف هوا نکته برجنان گیرد

هوا ز نکهت گل در چمن تتق بندد
افق ز عکس شفق رنگ گلستان گیرد

#حافظ
درود بر خوبان
نسیم صبحتان روح بخش
وپر ازگلهای بهاری
🌸