نوروز, این برین و گوهرین بزم شادی‌گستر و شورآفرین…

نوروز, این برین و گوهرین بزم شادی‌گستر و شورآفرین پارسیان; روزگار نوزایی و جنبش جان‌بخش طبیعت; گاه سرزدن امید; زمان ترنم دلگشای چکامه‌‌های مهرآمیز و آشتی‌انگیز بر
یاران همدل و همداستان و مهراندیشان گرم‌خوی خجسته باد.
امید آن‌که جان‌تان پیوسته از خنیا و فروغ پاک و تابناک نوروز, خرم و سرمست گردد و نگاه ‌تان به تبسم دلستان طبیعت نواخته شود.

شور و شادی‌های‌تان برقرار
و نوروزتان خجسته و خاطره‌انگیز باد

💐🌹💐🌹💐🌹💐