«امروز کار به جایی رسیده‌است که هرکس خواندن و نوشتن…

«امروز کار به جایی رسیده‌است که هرکس خواندن و نوشتن می‌داند، اگرچه سروکارش با ادبیات نیست، از روی تفنن لغت هم می‌سازد و در قواعد زبانِ فارسی تصرفی می‌کند و این کارِ سنگین را، به پیرویِ فرهنگستانیان، همه چنان یک‌دستی گرفته‌اند که هیچ‌گونه سرمایه‌ای را برای اشتغال بدان لازم نمی‌دانند».

زبان‌شناسی و زبانِ فارسی، پرویزِ ناتلِ خانلری، صفحهٔ ۱۷۰.

#زبان

🌸