🎧آخرین دقایق ایام پارینه درحال سپری شدن است صدای قدمهای…

🎧آخرین دقایق ایام پارینه درحال سپری شدن است
صدای قدمهای پرطمطراق بهار می آید
بهارینه دل باشید
🌸🌸🌸
@bare30p