‍ پارینه سال من ،نوین سال من بود چون عطرتنت درخانه وجودم…

‍ پارینه سال من ،نوین سال من بود
چون عطرتنت درخانه وجودم پیچید
تورا بوییدم
مشام جانم را نوازیدی
بالی شدی برای پروازکبوترهای شعرم
شعرم شوق پریدن گرفت
بربال خیال چشمانت
تا بیکرانها
تا کهکشانها
ای نازنین یار
بمان
بمان تا شاعربمانم
ونوین سال من
پارینه سال باشد
هرروز همراه خورشید
پشت پنجره ی نگاهت
سلامی دوباره میدهم
وهرشب همراه آسمان
ازنگاه ماهت
سبد سبد
نورمی چینم

#استاد_رضا_ولی_پور
☘🌸☘