🌸 بهار پیش از آن که حادثه ای در طبیعت باشد ، حادثه ای است…

🌸
بهار پیش از آن که حادثه ای در طبیعت باشد ، حادثه ای است در قلب آدمی و پیش از آن که در طبیعت محسوس باشد در حسی انسانی وقوع می یابد…

نادر ابراهیمی
یک عاشقانه آرام

https://t.me/bare30p