💥عید نزدیک است لیست کارهایی که باید انجام دهیم 1-پاک کردن…

💥عید نزدیک است
لیست کارهایی که باید انجام دهیم

1-پاک کردن غم گذشته
2-دور ریختن کینه
3-شستن افکارمنفی
4-چیدن عشق درطاقچه
5-سبزکردن مهر
6-خرید شادی و حراج محبت

بهترین راه رهایی از دست احساسات ناخوشایند،
«خانه تکانی ذهنی» است؛ برای ذخیره انرژی
روانی باید خانه تکانی افکار را فراموش نکنیم؛
چرا که در ساختار شخصیت ما انسانها، تفکر
اهمیت بسزایی دارد که می تواند سازنده یا مخرب باشد.