در انتظار مردی ،به رنگ آبی _ آب که مرداب نگاهمان را جنبش…

در انتظار مردی ،به رنگ آبی _ آب
که مرداب نگاهمان را جنبش رود بخشد
پس انتظار
نه آنکه نشاندن _ ظلم دربرابر دوهجای سکوت
که عشق را به فریاد کشیدن
و داد برای داد
خوش آهنگ شعر _ شعور_ انتظار
همانان که از دیر باز
این غزل موعود را به تلمیح
در ابیات _ شعورشان سراییده اند
هماره سبز در سبز
با سرود _ صلح _ سبز
ز رویای سبزترین سبزه ها
مست در مست بوده اند !!

#استاد_رضا_ولی_پور
🌸