#بهار #تو با بودن رنگ و بوی بهار تو را از یاد بردن چونان…

#بهار
#تو

با بودن رنگ و بوی بهار
تو را از یاد بردن
چونان کسی است که
با عطر گل‌های وحشی
بخواهد
رام و آرام شود.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

#بهار
#تو

ای دوست!
بگذار گیسویت سر به شانه
شانه بگذارد
ما
بهار را
به شوق عطر پراکنده در هوای
عشق
چشم می‌داریم
#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

#بهار
#تو

بهار
فصل بوسه‌های عیددیدنی است
اما همچنان باور دارم
اخم‌های تو
چیزی دیگر است.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

#بهار
‌#تو

کاش چون ابر بهاری
بی‌قرار و گیج باشی
روزی هزار بار
بی‌هنگام و ناگهان
در آسمان دلم آفتابی شوی.

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده

🌸