🔷آتش‌سوزی مغازه ترقه‌فروشی 🔸درسته خسارت زیادی وارد شده،…

🔷آتش‌سوزی مغازه ترقه‌فروشی

🔸درسته خسارت زیادی وارد شده، ولی انصافاً صحنه بی‌نظیری خلق شد 😅😅😅😅😅😅😅😅