‍ ده روز آخر سال، دهه‌«فرهادیه» نام دارد که گوش دادن هر…

‍ ده روز آخر سال، دهه‌«فرهادیه» نام دارد که گوش دادن هر روزه‌ آهنگ «بوی عیدیِ» فرهاد از آداب مهم این دهه است…
🌸