#گنجایش #قسمت دوم #مدرس :خانم مالکی 🧕 یک لیتر برابر حجم…

#گنجایش
#قسمت دوم
#مدرس :خانم مالکی 🧕

یک لیتر برابر حجم مکعبی است که اندازه هر ضلع آن ۱۰ سانتی متر باشد

#تدریس واحدهای اندازه گیری حجم
با کمک دست ورزی

#مدرس پایه ششم :خانم مالکی

گروه دست ورزی تا اندیشه ی نو
خانم مالکی

https://t.me/joinchat/WMWWvPr9WIQzY2Y0

سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱