فارسی ششم درس(۱۳) آزاد: بانویی به نام ثریا دانش آموزان…

Download

فارسی ششم
درس(۱۳) آزاد: بانویی به نام ثریا

دانش آموزان عزیز!
از همکاری همه ی شما برای نوشتن درس سیزدهم سپاسگزارم . خلاصه ای از مطالبی را که فرستاده بودید در اینجا نوشته ام. انتظار دارم شما نیز با خط زیبا و خوانا در کتاب خود بنویسید و در آخر یک بند در رابطه با همین موضوع اضافه کنید.