من به راستی نمی‏دانم که شعر چیست. اما به‏ همان اندازه که…

من به راستی نمی‏دانم که شعر چیست. اما به‏ همان اندازه که نسبت به ماهیّت شعر جاهلم ، معرفتی کامل دارم نسبت به‏ آن‏ چیزی که شعر نیست. آنچه که در نظر من شعر نیست ، چیزی است که‏ در من تغییری ایجاد نکند. چیزی است که چیزی را از من نگیرد و چیزی‏ از جنس غم و شادی را به من ندهد. «ناشعر»چیزی است که توجیه‏ کنندهء وجود من بر روی زمین نباشد و بودن مرا بر این کره خاکی معنی ندهد. چیزی است که برهان قدرت من بر آفرینش نباشد.چیزی است که در ظرف شکسته آبی ، وجود مرا عرضه ندارد.به اختصار بگویم : شناخت من‏ نسبت به آنچه«ناشعر»است راه نزدیک شدن به ادراک«شعر» است زیرا ما همیشه به تفسیر مفاهیمی می‏پردازیم که دارای ابهامند و نه‏ برعکس …

#محمود_درویش
برگردان: دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی
🌸