قصیده عشق می خواستم امروز صبح برایت بنفشه بخرم اما رفیقان…

قصیده عشق

می خواستم امروز صبح
برایت بنفشه بخرم
اما رفیقان گرسنه بودند
برایشان نانی خریدم
 و برای تو
 قصیده‌ی عشق را نوشتم!

#محمود_درویش

سلام بر خوبان

صبحتان نیکو ، دلتان شاد، رزقتان سرشار

🌸

🌸