‍ هر روز که صبح بردمیدی یوسف رخ مشرقی رسیدی کردی فلک ترنج…

‍ هر روز که صبح بردمیدی
یوسف رخ مشرقی رسیدی
کردی فلک ترنج پیکر
ریحانی او ترنجی از زر

#نظامی

درودها
بر دمیدن صبحتان مبارک
🌸