همکاران جواب این چطوری به حساب میاد

همکاران جواب این چطوری به حساب میاد

———————————————-

سلام
مساحت شکل, ازسه مستطیل ۵×۴ ودوتا مثلث۳×۴ تشکیل شده است.
۳×(۵×۴ )=۶۰
سانتی مترمربع مساحت سه مستطیل

۲×(۳×۴÷۲)=۱۲
سانتی متر مربع مساحت دو مثلث
۶۰+۱۲=۷۲
سانتی متر مربع مساحت کل شکل

———————————————-

سلام

مساحت شکل، از دو مستطیل ۵×۴ و ۳×۵ ویک مربع ( کف )۵×۵ ودوتا مثلث۳×۴ تشکیل شده است.
(۵×۴)+(۳×۵)+(۵×۵)+(۳×۴÷۲×۲)=
۲۰+۱۵+۲۵+۱۲=۷۲

سانتی مترمربع مساحت کل شکل