نردبانِ خَلق ” مولانا فرمود:كه بالايي آن است كه به طرفِ…

نردبانِ خَلق
” مولانا فرمود:كه بالايي آن است كه به طرفِ حق باشد، نه به طرف دنيا و خلق.
بالايي دنيا براي آن است كه زير افتد؛ چه، هرچه بالاتر است زيرتر افتد و خُردتر شود؛ و بالايي، بالاييِ حق است نه بالاييِ دنيا:
نردبانِ خَلق، اين ما و مني است
عاقبت، زين نردبان افتادني است
هركه بالاتر رود، ابله تر است
كاستخوانِ او بَتَر خواهد شكست”.

* مناقب العارفين، افلاكي، ص ٢٩٨