#میراث‌ادب‌فارسی #نظامی‌گنجه‌ای #دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده…

#میراث‌ادب‌فارسی
#نظامی‌گنجه‌ای
#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده
روز نکوداشت حکیم نامدار گنجه
– نظامی – فرصتی مناسب برای پرداختن به نقش بی‌بدیل این شخصیت برجسته ادبی در سده ششم هجری است.
نظامی – مانند خاقانی- از کسانی است که بیشترین بهره‌مندی فرهنگی و ادبی را از تحولات سده ششم هجری داشته است.
روی‌کرد شاعر گنجه به آرمان‌گرایی و ترسیم نیازهای راستین انسان ِ جوینده آرمان‌شهر ، هنر او را ممتازتر از دیگران ساخته‌است و نشان می‌دهد که هدف‌گیری شاعر برای اقناع خواننده کاوش‌گر درست بوده‌است.
شجاعت شاعر در پیمودن مسیری خلاف هنجار مرسوم جامعه ادبی قرن ششم، کار او را ممتازتر از دیگران ساخته است.
ورود نظامی به داستان‌ها و‌موضوعات وابسته به ایران ساسانی و اسکندر یونانی آن اندازه خاص و بی‌تکرار است که تقریبا عمده مقلدان شاعر بدان روی‌خوش نشان نداده‌اند و البته کنایتی است از نهراسیدن شاعر از شماتت‌ها و کج‌نگری‌ها
این هم که نظامی در جای‌جای آثار خویش از حسودان و رقیبان هنر خویش نکوهش می‌کند گویای شدت و جدیت رقابت‌های ادبی و پیش‌افتادن شاعر از بسیاری آنان است که لاجرم به بیهوده‌درایی و ژاژخایی کشیده است.
درخشندگی نام و شعر نظامی در این ۹سده‌پس از او، گویای توفیق شاعر در طرح اندیشه‌های والای انسانی و آرمانی در گستره شعر فارسی است که آذربایجان و شعر‌فارسی را در پیوندی دیرینه پابرجا نگه‌داشته‌است.