رقصِ “هفت پیکر” برگرفته از اثرِ فاخرِ ایرانیِ “هفت پیکر”…

رقصِ “هفت پیکر”
برگرفته از اثرِ فاخرِ ایرانیِ
“هفت پیکر” #نظامی_گنجوی

محل اجرا : کاخ گلستان
موسیقی : فرامرز پایور
#۲۱اسفند
#بزرگداشت_نظامی_گنجوی