#آموزه‌های‌نظامی‌گنجه‌ای ۱ مقدمه #دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده…

#آموزه‌های‌نظامی‌گنجه‌ای ۱
مقدمه
#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌زاده
نظامی شاعر نامدار و تاثیرگذار ادب فارسی در سده ششم هجری است که توانسته‌است با طرح‌ریزی مبتکرانه و هوشمندانه در روزگار خویش (که شعر فارسی رها شده از دربار به کارکردهای تازه نیاز داشت ) صاحب‌سبک بودن خویش را برای همیشه مسجل و ماندگار سازد.
نظامی در مقام شاعر سرآمد شیوه آذربایجانی به جبران کاستی‌ها و حتی ناکارآمدی‌های سبک خراسانی کوششی بهنگام کرده‌است که عاری از پیرایه توفیق نیست.
نظامی را به درستی نظریه‌پرداز آرمانشهر دانسته‌اند و روی‌کرد او به موضوعات گوناگون و ظاهرا ناهمگون‌مانند عقل و عشق و ایران‌باستان و یونان از این همین کارکرد ناشی می‌شود.
این که شاعر با همه ورودهای ژرف‌‌گونه به موضوعات متنوع، تعهد اخلاقی و روی‌کرد آرمانی و مشی انسانی خویش را در آستانه منظومه خویش واننهاده تا به درون آید، خود ، اشراف شاعر به مبانی هنر راستین و درک و دریافت درست از رسالت شاعری در چنان زمان و مکان حساس را گزارش می‌کند.
نظامی از آن گروه شاعرانی است که اولا آن‌گونه که بایست شناخته نشده است و ثانیا آثار شناخت او همچنان مورد نیاز جامعه است.
کوشش ما در ذیل این عنوان آموزه‌های نظامی با هدف بهره‌مندی از آبشخور هنر و اندیشه او و برانگیختن دیگر دوستداران شعر فارسی برای درک‌ و دریافت آموزه‌هایی است که نظامی گنجه‌ای به وجهی شایسته به آنها پرداخته است.