چطوری بایدتشخیص داد؟

چطوری بایدتشخیص داد؟

———————————————-

قافیه_و_ردیف

🎧کلمه هایی که در شعر آهنگ یکسان دارند و حرف یا حرف های پایانی شان مشترک باشند .

🎧کلمه های قافیه در آخر مصراع یا بیت می آیند.

🎧حروف مشترک در کلمه های قافیه باید در انتها ی کلمه ها باشد.برای مثال (بار و باد )قافیه نمی شوند.

🎧حروف مشترک در قافیه می تواند یکی یا بیشتر باشد .

🎧مانند:(صحرا _دریا )←←←یک حرف مشترک

(دست _بست)←←←دو حرف مشترک
(کاشت و داشت)←←←سه حرف مشترک
🎧نکته:

کلمه هایی مانند ((رفت وبرگشت))نمی توانند قافیه باشند .زیرا در کلمه های قافیه علاوه بر حروف مشترک ،آخرین صدا و حرکت نیز باید مشترک باشد.

قافیه : دو کلمه در یک بیت در آخر مصراع اول و دوم هم پایان هستند این دوکلمه را قافیه می گویند
چنان قحط سالی شد اندر دمشق
که یاران فراموش کردند عشق
کلمه های (دمشق و عشق ) قافیه هستند
ردیف
اما اگر کلمه ای در آخر دوتا مصراع در یک بیت عیناً تکرار شود به این کلمه ردیف گفته می شود معمولا کلمات قبل از ردیف قافیه هستند
میازار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شیرین خوش است
کلمه (است) که در هردو مصراع تکرار شده ردیف است

———————————————-

سپاس استاد

———————————————-

1091242663_425554

———————————————-

عااالی بود👌👌