پایه ششم درس اجتماعی تدریس دریاهای ایران با تکنیک پرده…

پایه ششم
درس اجتماعی
تدریس دریاهای ایران با تکنیک پرده سبز
مدرس میترا امیری مدرسه شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج