پایه ششم اجتماعی تدریس درس پوشاک ما ابتکار معلم پوشیدن…

پایه ششم
اجتماعی تدریس درس پوشاک ما
ابتکار معلم پوشیدن لباس محلی کردی جهت ایجاد انگیزه
با تکنیک پرده سبز برای بچه های عزیز ودانش آموزان خوبم
مدرس میترا امیری مدرسه شهید نقشبندی ناحیه