در بارهٔ سیمین دانشور او مستقل از جلال بود اما همراه و…

در بارهٔ سیمین دانشور
او مستقل از جلال بود اما همراه و همدل با او

🌸