جواب ۳

جواب ۳

———————————————-

ممنون میشم پاسخ بدید

———————————————-

د تشبیه

———————————————-

به فریاد دل رسیدن: کنایه از یاری کردن
فریاد دل: تشخیص
کس بی کس تویی: تلمیح اشاره به سوره ی توحید