من تا الصاق مستندات رفتم حالا تولید محتواهای که درست کردم…

من تا الصاق مستندات رفتم حالا تولید محتواهای که درست کردم رو فقط یکی تیک میخوره بر ادامش موندم

———————————————-

1091242663_425208

———————————————-

آهان ممنونم بازم امتحانش میکنم

———————————————-

1091242663_425212