به مناسبت ۱۵ اسفند،روز درخت کاری 🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄 باور ندارم که…

به مناسبت ۱۵ اسفند،روز درخت کاری
🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

باور ندارم که روزی سرودهای را ببینم که به زیبایی یک درخت باشد درختی که دهان گرسنه اش به سینه جاری شیرین زمین فشرده است درختی که تمامی روز رو به خدا دارد و بازوان پربرگ خود را به دعا می افرازد درختی که در تابستان شاید آشیانه ای از سینه سرخان را بر گیسوان دارد و بر سینه اش برف نشسته و با باران هم نشین است اشعار را ابلهانی چون من می سرایند اما، تنها خداست که میتواند درخت بیافریند

#جویس_کیلمر
🌳🌲🌳🌲🌳🌲🌳