🔹ورود کاربران به سامانه htd.medu.ir #نحوه تکمیل شایستگی…

🔹ورود کاربران به سامانه
htd.medu.ir
#نحوه تکمیل شایستگی های ویژه ی معلمی در زیست بوم جدید شاد