سرسبزی نوبهار دیدیم و گذشت رنگینی لاله‌زار دیدیم و گذشت…

سرسبزی نوبهار دیدیم و گذشت
رنگینی لاله‌زار دیدیم و گذشت

نوش گل و نیش خار دیدیم و گذشت
نیک و بد روزگار دیدیم و گذشت

(سالک قزوینی )

موسیقی صبحتان گوش نواز
🌸

https://t.me/bare30p