همکاران یک سوال فرق جانور و جاندار چیه؟

همکاران یک سوال
فرق جانور و جاندار چیه؟

———————————————-

جاندار یعنی موجود زنده که شامل گیاهان و جانواران میشه مثلا درخت جاندار هست ولی جانور نیست
جانور یعنی هر موجود زنده ای که حرکت می کند

———————————————-

منظورتون از حرکت کردن داشتن دست و پا هست؟

———————————————-

نه ، کرم خاکی، مار که دست و پا نداره اما حرکت می کند