مگذر/بگذر…فعل آرایه ها…تشخیص(دست زدن در به دامن مولا)…

مگذر/بگذر…فعل
آرایه ها…تشخیص(دست زدن در به دامن مولا)
کنایه…دست در دامن زدن،کنایه از التماس وخواهش کردن است.
تضاد…بین بگذر ومگذر.
تلمیح…اشاره به جلو گیری حلقه ی در،از رفتن مولا دارد.
میم مثل…:
تجزیه وتحلیل بیت دهمِ شیر خدا
شبروان مست ولای تو علی
جان عالم به فدای تو علی
تعداد جمله ها…چهار جمله که نوع جمله ها از نظر پیام ومحتوا به ترتیب جمله ی ..اول خبری،
جمله ی دوم..عاطفی
جمله ی سوم…خبری
وجمله ی چهارم…عاطفی می باشد.(یک فعل محذوفِ هستند درمصراع اول ویک فعل محذوف ِ هستند در مصراع دوم…ودوتا منادای علی. درهردو مصراع )
ولای /فدای… قافیه
توعلی/توعلی. .ردیف
شبروان… نهاد جمله ی اول
علی..درهردو.مصراع منادا
جان عالم….نهاد جمله ی چهارم
جان عالم،مست ولا،ولای تو،فدای تو…ترکیب اضافی
فدا…متمم
آرایه…شبروان کنایه ازخداشناسان شب زنده دار است .